Apel državi za pomoč športu

Podrobnosti
Kategorija: BZS obvešča
Ustvarjeno Torek, 24 Marec 2020 15:13
Napisal Ervin Ozbič
Zadetkov: 476
Na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez podpirajo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Neizmerne posledice zaradi epidemije bo utrpel tudi šport, zato so na OKS - ZŠZ na vledo naslovili predloge ukrepov.
 
V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam, so na OKS – ZŠZ pripravili in na Vlado R Slovenije naslovili predloge ukrepov, ki so nujni za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni. Prilagamo vam celoten dopis OKS - ZŠZ.
 
Predlog interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Spoštovani, 
 
na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez (OKS - ZŠZ) podpiramo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Z optimizmom nas navdaja zaveza, da bo Vlada namenila toliko sredstev, kolikor bo treba, da se ohranijo delovna mesta, socialna stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis in potenciale v družbi na splošno. Družbena vloga športa temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje – tako telesno kot duševno in družbeno – socializacijo in povezanost ljudi, promocijo Slovenije in gospodarstvo. Šport ima pomembno vlogo pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, je eno od pomembnih področij prostovoljnega dela ter dejavne udeležbe v družbi, krepi zavezanost pozitivnim vrednotam in narodni identifikaciji. 
 
Ob navedenemu pozivamo Vlado Republike Slovenije, da v času sprejemanja ukrepov ne pozabi tudi na blaženje finančnih posledic za športne organizacije, ki jih je in bo povzročila epidemija koronavirusa (SARS-CoV-2). Športne organizacije dosledno upoštevamo ukrepe države za omejevanje širjenja SARS-CoV-2 in smo zato odpovedale svoje osnovne aktivnosti in dogodke ter tako utrpele hude finančne posledice, ki pa ogrožajo tudi in predvsem naše prihodnje delovanje. Brez interventnih ukrepov pomoči namenjenih športnim organizacijam in športnim delavcem bo ogroženo kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju tudi po koncu epidemije. 
 
Šport je eden izmed pomembnih družbenih podsistemov prinaša številne nezanemarljive pozitivne učinke za državo. Zaradi svoje interdisciplinarnosti je prepleten z mnogimi družbenimi sistemi. Šport je tako pomembna sestavina institucionalne vzgoje in izobraževanja, pospešuje razvoj (športne) industrije, trgovine, turizma in zmeraj bolj povečuje možnosti zaposlovanja. Predvsem pa krepi nacionalno identiteto. Kot navaja aktualni Nacionalni program športa 2 Republike Slovenije je šport pomembno javno dobro in pa tudi ekonomska kategorija. V luči tega izpostavljamo, da je ocenjeno, da slovenska športna industrija generira 609 milijonov EUR v celoten BDP in zaposluje 21.900 ljudi. Delež, ki ga v BDP generira športna industrija predstavljal torej 1,96% slovenskega BDP, zaposlitve povezane s športom pa predstavljajo kar 2,43% vseh zaposlenih v Sloveniji. V želji po ohranitvi omenjenega statusa športa vas pozivamo, da nemudoma sprejmete ukrepe, ki bodo ublažili trenutno stanje. 
 
Na OKS – ZŠZ smo v zadnjih dneh opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu. Izmed preko 2000 registriranih športnih organizacij smo dobili odzive 334, od tega 34 športnih zvez ter 300 športnih društev in zabeležili, da je vsled situacije ogroženih preko 470 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in preko 2270 stalnih zunanjih sodelavcev, ki skrbijo za delovanje športnih aktivnosti. Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah. Samo med sodelujočimi organizacijami v naši poizvedbi je predviden izpad prihodkov skoraj 16.000.000,00€. Podatke bomo zbirali še naprej in z gotovostjo lahko trdimo, da se bo znesek izpada prihodkov še povečeval. 
 
V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam smo na OKS – ZŠZ pripravili predloge ukrepov, ki so nujni za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni, ter jih razdelili v dva sklopa: 
 
1. Sklop: Reševanje krizne situacije v športu
 
- Posebna državna pomoč za športne organizacije v višini izpada prihodkov športnih organizacij zaradi odpovedi aktivnosti;
- Sprejetje ukrepa povračila nadomestila plače in oprostitev plačevanje prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah, zasebne športne delavce in poklicne športnike;
- Odpis najemnin športnim organizacijam pri najemu javnih športnih objektov. 
 
2. Sklop: Ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije 
 
- Prihodki od sponzorstev se izključijo iz davčne osnove, kar pomeni, da sponzorstvo ni obdavčen prihodek športnih organizacij; 
- Za vsa sponzorstva povezana s športom se sponzorju prizna davčna olajšava v maksimalni višini; 
- Znižanje davčne stopnje pri prodaji vstopnic za športne prireditve na 0% za obdobje 18 mesecev po končani epidemiji; 
- Znižanje davčne stopnje za nakup športne opreme in športnih rekvizitov za športne zveze in športna društva za obdobje 18 mesecev po končani epidemiji; 
- Ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport ali namenitev dela proračunskih sredstev zbranih iz naslova davka od srečk neposredno za športne organizacije preko razpisa Fundacije za šport; 
- Kritje stroškov varovanja policije s strani države za športne prireditve v določenem obsegu; 
- Kritje stroškov zdravstvene oskrbe s strani države za športne prireditve v določenem obsegu; 
- Plačilo mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta v višini 30 EUR v obdobju 18 mesecev po končani epidemiji. 
 
Nadalje Vlado RS, pristojno ministrstvo za šport in tudi poslanke in poslance pozivamo, da v interventne ukrepe kot upravičene subjekte, pod enakimi pogoji kot podjetja, vključijo tudi športne organizacije, ki delujejo po Zakonu o društvu ali Zakonu o zavodih in tako zagotovijo obstanek in nadaljnji razvoj organiziranega športa. Naj omenimo, da interventne ukrepe za neposredno pomoč športu sprejemajo tudi druge evropske države. 
 
“S športom in olimpizmom ustvarjamo boljšo Slovenijo.” 
 
Športni pozdrav, 
 
Bogdan Gabrovec, 
 
predsednik OKS - ZŠZ